ENG

Regulamin zwiedzania ekspozycji

Regulamin zwiedzania ekspozycji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 na terytorium Polski

 

W związku z obowiązywaniem na terytorium RP stanu epidemii COVID – 19 oraz wdrożonymi ogólnokrajowymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID – 19 ustala się następujące zasady zwiedzania ekspozycji CRP.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ustala się następujący harmonogram udostępniania zwiedzającym ekspozycji CRP, w tym w Pałacu Józefa Brandta, Oranżerii, Kaplicy, Wozowni oraz galerii głównej w budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej:
  1. poniedziałek – nieczynne;
  2. wtorek – piątek w godzinach 10 -17;
  3. sobota – niedziela w godzinach 10 -18;
 2. Podstawą wejścia na teren ekspozycji jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 3. Bilety można nabyć w kasie znajdującej się w budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej.
 4. Preferowaną formą płatności za zakup biletów wstępu oraz zakupy w sklepiku muzealnym jest karta płatnicza.
 5. Drukowane foldery informacyjne oraz edukacyjne wyłożone są przy wejściu do kasy w budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej, Pałacu Józefa Brandta oraz dostępne są na stronie internetowej: www.rzezba-oronsko.pl
 6. Zabrania się dotykania eksponatów, gablot, klamek do pomieszczeń technicznych oraz innych rzeczy znajdujących się na terenie ekspozycji.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania CRP w okresie obowiązywania stanu epidemii na terytorium Polski umieszczone są na stronie internetowej www.rzezba-oronsko.pl

Zasady bezpiecznego zwiedzania

§ 2

 1. Zwiedzający przebywający na terenie CRP zobowiązani są stosować się do sanitarnych wytycznych pracowników oraz ochrony CRP.
 2. Na terenie wszystkich pomieszczeń znajdujących się na terenie CRP zwiedzający obowiązani są do zakrywania nosa oraz ust przy pomocy maseczek, chust lub przyłbic.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać nosa oraz ust z powodu stanu zdrowia, czynnościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 4. Przed wejściem na teren ekspozycji zwiedzający zobowiązany jest zdezynfekować ręce za pomocą płynu odkażającego umieszczonego przy drzwiach wejściowych, w sposób zgodny z podaną tam instrukcją.
 5. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren ekspozycji osób z objawami infekcji. O przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownicy CRP poinformują służby sanitarne.
 6. Osoby stojące w kolejce do kasy, toalet oraz przed wejściem na ekspozycję powinny zachować odstęp co najmniej 2 metrów ( nie dotyczy to opiekunów małoletnich dzieci do 13. roku życia oraz osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia opiekuna) oraz unikać gromadzenia się.
 7. W związku z koniecznością zakrywania ust oraz nosa na terenie CRP obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i posiłków w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 8. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, CRP zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 9. W CRP zostało wyznaczone pomieszczenie przeznaczone do tymczasowej izolacji osób wykazujących objawy infekcji (izolacja trwa do czasu przyjazdu lub decyzji państwowych służb sanitarnych).
 10. Na terenie CRP zostały umieszone instrukcje sanitarne dotyczące m. in. mycia rąk, noszenia maseczki i zachowania bezpiecznego dystansu.
 11. Ze względu na przenoszenie koronawirusa na okryciach wierzchnich korzystanie z szatni zostaje ograniczone wyłącznie do pozostawiania okryć zmoczonych deszczem i parasoli.
 12. Zwiedzający proszeni są o korzystanie z wydzielonych toalet wyposażonych w środki dezynfekcyjne.

 

Zwiedzanie

§ 3

 1. W celu zapewnienia jak największego dystansu przestrzennego łączna liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać na terenie ekspozycji została ograniczona do:
  1. Pałac Józefa Brandta - maksymalnie do 10 osób;
  2. sala główna Muzeum Rzeźby Współczesnej - maksymalnie do 25 osób;
  3. Oranżeria - maksymalnie do 10 osób;Kaplica - maksymalnie do 2 osób;
  4. Wozownia – maksymalnie do 4 osób.
 2. Zwiedzający, którzy nie mieszczą się we wskazanym limicie, zostaną wpuszczenina ekspozycję dopiero, gdy zmniejszy się liczba zwiedzających na terenie ekspozycji.
 3. Szczegółowe wytyczne sanitarne umieszczone są przed wejściem na każdą ekspozycję, przy kasie oraz na stronie www.rzezba-oronsko.pl
 4. Fotografowanie i filmowanie na terenie ekspozycji nie może zakłócać ruchu turystycznego ani przeszkadzać zwiedzającym.
 5. Wypełnienie wymogów sanitarnych ( odkażanie, czyszczenie, wentylacja, wietrzenie) może wiązać się z koniecznością wyłączenia ze zwiedzania ekspozycji lub jej części.
 6. Na terenie ekspozycji obowiązuje zakaz:
  1. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla zwiedzających i uczestników wydarzeń;
  2. śmiecenia;
  3. dotykania eksponatów;
  4. jedzenia i picia;
  5. wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających;
  6. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  7. biegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych,
  8. głośnego zachowania, zakłócania spokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia;
  9. wnoszenia toreb i plecaków, siatek, parasoli i lasek (zakaz dotyczący lasek nie dotyczy inwalidów i osób w podeszłym wieku);
  10. wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek i innych podobnych urządzeń jeżdżących;
  11. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia;
  12. rzucania wszelkimi przedmiotami;
  13. fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa;
  14. wnoszenia broni palnej, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia;
  15. wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo;
  16. samowolnego dokonywania przemieszczeń elementów wyposażenia;
  17. niszczenia elementów wyposażenia;
  18. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej.
 7. Pracownik CRP może odmówić wstępu osobom oraz wyprosić osoby, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa.
 8. Zabrania się pozostawiania bagażu na terenie CRP bez nadzoru.
 9. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 10. CRP zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do określonej części ekspozycji lub całej ekspozycji. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu.
 11. Pracownicy CRP podczas kontaktu ze zwiedzającymi obowiązani są do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta lub przyłbic ochronnych oraz rękawiczek ochronnych.

§ 4

Wejście na teren CRP jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail iodo@rzezba-oronsko.pl, tel. 48 618-45-16 wew. 37
 3. Dane Pani/Pana* będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO wyłącznie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni liczony od ostatniego dnia pobytu.
 6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację obowiązków wynikających z minimalizowaniem zarażenia.
 10. Informuję, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie będą profilowane.
 11. 11.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego